We hebben jullie steun nu nodig!

In de vorige Nieuwsbrief berichtten wij al over een bijzonder initiatief: een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksproject naar de bron van hedendaagse politieke idealen via een analyse van de PPR als concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwing binnen en buiten het Parlement.

De nadruk ligt naast de oorsprong van de PPR, vooral op haar beïnvloeding van politieke- en beleidsontwikkelingen in Nederland in 1968-1990 en de doorwerking daarvan. Daarbij gaat het ook om de reflectie op de oorsprong van nu actuele thema’s, die in die tijd op de politieke agenda kwamen.

Dat orale bronnen daarbij een belangrijke ondersteunende rol vervullen maakt dit onderzoeksproject ook urgent. Belangrijke spelers uit de zestiger en zeventiger jaren leven nog en beschikken over een schat aan kennis over die spannende jaren. Die mag niet verloren gaan.

Onderzoeksopzet

Het initiatief is genomen door het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen, dat ook de PPR-archieven beheert. In overleg met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS) is een eerste onderzoeksopzet gemaakt. Opdrachtgever wordt de afdeling geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ook het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) worden bij het project betrokken.

Financiering

Voor de financiering van de eerste fase van het onderzoeksproject hebben we jullie steun hard nodig.

Het Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies (HLSC) wil een eerste financiële bijdrage beschikbaar stellen. Daarvoor beschikt zij over een fonds dat bijdragen van derden, tot een maximum van € 10.000,-, mag verdubbelen.

Anders gezegd: als het ons lukt om € 10.000,- bij elkaar te brengen, dan wordt dit bedrag verdubbeld en kan de eerste fase van het onderzoeksproject van start gaan.

Daarom zijn wij zo vrij jullie te vragen om die € 10.000,- bij elkaar te krijgen.

Ieder gift is welkom. Ook met vele kleintjes kunnen we een vuist maken.

Mogen we op jullie rekenen?

Vanzelfsprekend doen wij ook mee, anders zouden we het jullie niet durven vragen.

Bij een gift van € 100,- of meer ontvangt de schenker te zijner tijd, als dank, een exemplaar van de studie. Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL84ABNA0248 6906 55 t.n.v. Stichting Radboud Fonds o.v.v. 307527 KDC Fonds PPR.

Dilia van der Heem
Michel van Hulten
Gerard Jongerius