10e (voorlaatste) rondzendbrief

Min of meer is aan alle oudleden en vrienden toegezegd dat er een verslag komt van de PPR-reünie in Dronten. Dat gaat er ook komen, maar het kost iets meer tijd van voorbereiding, bovendien is medewerking van deelnemers nuttig om het zo compleet mogelijk te maken. Die medewerking wordt dus gevraagd.

Wat hebben we al?
– Kees Waagmeester stuurde al een ‘journalistieke impressie’.
– Ariejan Korteweg publiceerde al zijn verslag in de Volkskrant op 8 maart 2018. Hij en de Volkskrant schonken ons al om niet het copyright op tekst en foto’s.
– We hebben de ‘caroussel’ aan foto’s die draaide in de Meerpaal.
– Reeds beschikbaar is de digitale tekst van Erik Jurgens van zijn inleiding.
– De powerpoint van mijn inleiding is ook beschikbaar, ondersteund met audio van de uitgesproken inleiding.
– Enkele deelnemers stuurden al foto’s die zij maakten.NB: Wil je redactioneel bijdragen aan de laatste, de 11e, rondzendbrief welke zo mogelijk rond 2 april zal worden verzonden aan allen die op de verzendlijst staan, dat wil zeggen die dit bericht ook ontvangen?
Schrijf dan aan pprreunie2018@outlook.com

Nu is het aan alle deelnemers te sturen wat zij relevant achten voor het verslag dat gemaakt zal worden gelijkend op eerder toegezonden rondzendbrieven.

Schrijven
Daarom de vraag aan alle deelnemers om ofwel een goed verslag of een ‘nabrander’ te schrijven en in te sturen opdat we redactioneel kunnen bekijken wat en hoeveel hiervan op welke wijze in dat verslag verwerkt kan worden.

Beeldmateriaal
Datzelfde geldt voor deelnemers die ter plaatse gefilmd of gefotografeerd hebben en hun matariaal beschikbaar willen stellen. Daaruit kan dan een keus gemaakt worden want we verwachten natuurlijk zoveel dat we niet alles kunnen gebruiken.
Dit beeldmateriaal niet, ik herhaal niet, sturen aan het reünie-adres, maar aan Hein Albeda en aan Gerard Jongerius  (aan beiden dus!). Ik heb niet de bekwaamheid noch de faciliteiten om met zulk materiaal om te gaan.

Stuur Hein en Gerard materiaal via e-mail.

Ga niet opnieuw beeldmateriaal insturen dat we al eerder ontvingen bijvoorbeeld via het reünie-secretariaatsadres of dat mogelijk al verwerkt is in de caroussel.

Hein Albeda heeft toegezegd de website en het adres van het secretariaat pprreunie2018@outlook.com nog drie maanden in stand te houden.
Het verslag van de reünie komt alleen digitaal beschikbaar, geen papieren produktie. Ik heb de voorbereiding en uiteindelijke publicatie van het reünie-verslag aan mij getrokken, ik overleg met Dilia van der Heem, de reünie-voorzitter, en word bijgestaan door Hein Albeda en Gerard Jongerius.

Toekomst?

Ik zou deze gelegenheid ook willen gebruiken om te proberen een nuttig resultaat uit deze reünie te halen door alle mogelijke materiaal/documentatie over de PPR zelf en de leden, bestuurderen en vertegenwoordigers uit de jaren 1968-1991 bijeen te halen en ervoor te zorgen dat zulk materiaal dan ook gaat naar het KDC in Nijmegen dat al beschikt over een behoorlijk PPR-archief alsmede over het archief van de Werkgroep van Christen-Radicalen en mijn eigen PPR-archief van de jaren 1968-1978.

Dit met als doel in een verderafliggende toekomst (niet morgen, wel binnenkort) de mogelijkheid te openen dat een historisch doctorandus het zou kunnen gebruiken voor het schrijven van een proefschrift over ‘de PPR’. Dat is een ambitieus voornemen aangezien dan gerekend moet worden met jaarkosten gedurende vier jaren in de orde van grootte van €25.000 voor levensonderhoud/stipendium en €12.500 voor functionele kosten, samen €150.000.
Er zal een begeleidingscommissie moeten komen die beschikbaar is voor het vinden van persoonlijke inhoudelijke bijdragen, en voor het verzamelen van documentatiemateriaal en financiën. Wie hierover ideeën heeft wordt verzocht zich bekend te maken.

Er meldde zich al een reünist die gaarne bij activiteiten gericht op een wetenschappelijk onderzoek naar de PPR 1968-1991 betrokken wil zijn.
Iedereen die materiaal heeft dat hij/zij wil afstaan aan het KDC- archief wordt verzocht alvast te gaan zoeken en klaar te leggen maar nog niet in te zenden.

In rondzendbrief nr 11 van begin april komen aanwijzingen hoe dat het best (zonder kosten te maken) aan het KDC gezonden kan worden.

Kortom, er is werk aan de winkel. Michel van Hulten.